ข้ามไปที่เนื้อหา

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม培训经理

แบรนด์โรงแรม: Crowne Plaza
ที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่ มณฑลเจียงซู คุนซาน

โรงแรม: KVNKS - Crowne Plaza Kunshan

Job number: HOTEL52502


•Responsible for managing the hotel’s training function, including developing a complement of qualified departmental trainers and establishes a hotel system for generating training data and evaluating results. This position impacts on the skills, knowledge and attitudes of every hotel employee and ensures the availability and use of effective resources. 负责管理酒店的培训职能,包括发展合格的部门后备培训师,建立一套酒店培训数据和评估结果系统。培训经理这个职位将对每家酒店员工的知识技能和工作态度起影响作用,并确保酒店拥有和任用高素质的人力资源。


•3 years of relevant experience or similar supervisory role, or an equivalent combination of education and work-related experience.3年相关工作经验或相似的管理经验,或与此相当的教育与工作经验结合的背景 •Proficient in the use of Microsoft Office.精通微软办公软件 •Problem solving, analytical, reasoning, motivating, organizational and training abilities.具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力 •Good English speaking and writing skills.良好的英文读写技能

Don't quite meet every single requirement, but still believe you'd be a great fit for the job? We'll never know unless you hit the 'Apply' button. Start your journey with us today and let's #GoFurtherTogether.

กลับสู่ด้านบน