ข้ามไปที่เนื้อหา

S&M Coordinator 销售销售

แบรนด์โรงแรม: คราวน์พลาซ่า
สถานที่: จีนแผ่นดินใหญ่เทียนจิน

โรงแรม: TSNTM - Crowne Plaza Tianjin Meijiangnan

Job number: HOTEL32684


About Us

Provide a co-ordination and administrative service for the hotel sales team to assist with revenue generation of the hotel. 为酒店销售团队提供协调和管理服务,以协助酒店以及洲际酒店集团内的所有酒店创造收益 Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 具有代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力 Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. 具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力


Your day to day

Proficient in the use of Microsoft Office. 精通微软办公软件 Good writing skills. 良好的写作技能 1 year related experience or an equivalent combination of education and experience. 1年相关工作经验,或与此相当的教育与工作经验结合的背景Apply
กลับสู่ด้านบน