ข้ามไปที่เนื้อหา

พนักงานซักรีด洗衣洗衣服务员

แบรนด์โรงแรม: คราวน์พลาซ่า
สถานที่: จีนแผ่นดินใหญ่เทียนจิน

โรงแรม: TSNTM - Crowne Plaza Tianjin Meijiangnan

Job number: HOTEL32392


About Us

Responsible for assisting the washers, pressers and other members of the laundry team in providing a clean and timely laundry service to guests and internal customers 负责协助干湿洗工、手烫工和洗衣组的其它人员为客人和内部客户提供干净和及时的洗衣服务。 Assists in sorting hotel and guest linen for washing 协助收集酒店和客人的布巾,然后清洗 Helps in timely loading and unloading of machines 及时协助装卸机器 Assists in transferring linen and clothes between machines 协助机器之间的布巾和衣物传递工作 Feeds in linen in the flat-work ironer 将布巾送入平烫机 Ensures timely addition of chemicals in proper quantity 确保及时添加适量的洗衣粉 Maintains proper temperature, pressure and water level 保持适当的温度、压力和水位 Ensures machines and areas are kept free of lint 确保机器和工作区域中无布巾残留物 Ensures general cleanliness of the entire laundry department 确保整个洗衣部的整体清洁 Attends all staff training meetings as when directed by the superiors 按上级要求参加所有员工培训会 Reports health or safety hazards to the Laundry Manager 向洗衣房经理汇报卫生或安全隐患


Your day to day

Communication skills are utilized a significant amount of time when interacting with others; demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能;完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 Some laundry experience. 拥有一些洗衣房工作经验者优先Apply
กลับสู่ด้านบน