ข้ามไปที่เนื้อหา

F&B Sales Executive 餐饮销售主任

แบรนด์โรงแรม: Crowne Plaza
ที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่ มณฑลเจียงซู คุนซาน

โรงแรม: KVNKS - Crowne Plaza Kunshan

Job number: HOTEL52488


 • Provide a co-ordination and administrative service for the hotel sales team to assist with revenue generation of the hotel.
 • 为酒店销售团队提供协调和管理服务,以协助酒店以及洲际酒店集团内的所有酒店创造收益。
 • Be familiar with aspire card information and operation procedure
 • 熟练掌握爱仕卡相关信息以及操作流程
 • Prepare all administration documents required by the Hotel sales team
 • 按酒店爱仕卡销售团队的要求准备各种行政文件。
 • Attend to telephone, fax, email enquiries in a timely manner
 • 及时答复通过电话、传真和电子邮件进行的问询。 • Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.
 • 具有代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。
 • Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.
 • 具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力
 • Proficient in the use of Microsoft Office
 • 精通微软办公软件
 • Good writing skills
 • 良好的写作技能
 • 1 years of relevant experience or an equivalent combination of education and work-related experience.
 • 1年相关工作经验,或与此相当的教育与工作经验结合的背景。

Don't quite meet every single requirement, but still believe you'd be a great fit for the job? We'll never know unless you hit the 'Apply' button. Start your journey with us today and let's #GoFurtherTogether.

กลับสู่ด้านบน