ข้ามไปที่เนื้อหา

หัวหน้าชมรมผู้บริหาร行政楼层主管

แบรนด์โรงแรม: Hualuxe
สถานที่: จีนแผ่นดินใหญ่มณฑลส่านซีซีอาน

โรงแรม: SIAHZ - HUALUXE Xi ' เขตไฮเทค

Job number: HOTEL47468


About Us

Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known 进行有效的交接班简报工作,以明确酒店活动和运营要求 Supervise front office operations during assigned shift including: 在当班期间监督前厅部运营情况,包括: Maintenance of information about local events 维护当地活动的信息 Compile occupancy statistics 统计入住情况 Supervise the use of he public address system 监督公共广播系统的使用 Supervise group bookings 监督团组预订情况 Assisting with serious complaints 协助解决严重投诉问题 Supervise cashiering activities during shift including: 在当班期间监督收银活动,包括: Cash handling and banking procedure 现金处理和银行业务程序 Instructing staff in credit policies and facilities 就信用政策和设备对员工进行指导 Carry out debtor control 实施应收帐款控制 Supervise the cashiering system 对收银系统实施监管


Your day to day

Required Skills –技能要求 Proficient in the use of Microsoft Office and Front Office System 熟练使用微软办公软件和前台系统 Problem solving and organizational abilities 具有解决问题和组织能力 Qualifications –学历 Diploma or Vocational Certificate in Hotel Administration, Hotel Management or equivalent 具有酒店行政管理,酒店管理或相关的大专学历或专业证书。 Experience –经验 1 years experience in front office / guest services or related discipline including supervisory experience, or an equivalent combination of education and experience. 拥有1年前厅或宾客服务工作经验,包括管理经验,或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。Apply
กลับสู่ด้านบน