ข้ามไปที่เนื้อหา

Club Lounge Supervisor行政酒廊主管

แบรนด์โรงแรม: คราวน์พลาซ่า
ที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่ยูนนานคุนหมิง

โรงแรม: KMGCC - Crowne Plaza Kunming City Center

Job number: HOTEL50049


About Us

To create and maintain a high standard of service in the Club Lounge and provide courteous & professional service for our Club Intercontinental Floor guests. 建立和保持洲际俱乐部楼层高标准的服务质量, 向洲际俱乐部楼层的客人展现礼貌专业的服务精神。 Handle complaints which result in both the satisfaction of guest and protecting of the hotel image. 解决客人投诉 使客人满意,同时维护酒店形象 Maintain a friendly, neat and professional image to guests. 保持友善,整洁和专业的酒店形象。


Your day to day

岗位要求: Communication skills are utilized a significant amount of time when interacting with others; demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能;完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 Good writing skills 良好的写作技能 Proficient in the use of Microsoft Office 精通微软办公软件 Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities 具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力 Strong Leadership skills in managing teams to drive for results 在管理团队中有很强的领导能力,从而推动目标的实现
กลับสู่ด้านบน