ข้ามไปที่เนื้อหา

เพิ่ม F & B Service Supervisor 西餐厅主管

แบรนด์โรงแรม: Crowne Plaza
ที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่ มณฑลเจียงซู คุนซาน

โรงแรม: KVNKS - Crowne Plaza Kunshan

Job number: HOTEL52477


职位描述
Supervise the service and delivery of menu items in assigned restaurant ensuring a high level of quality and consistency. Adhere to local regulations concerning health, safety, or other compliance requirements, as well as brand standards and local policies and procedures to become “Great Hotels Guests Love”
.监督所在餐厅的服务和菜单内容的提供情况,确保高品质和一致性。遵守当地的卫生和安全法规,或其它适用的规定,以及品牌规范和当地的规章制度,与酒店一起迅速成长为“客人挚爱的杰出酒店”。
•In the absence of a Manager, conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known
在经理缺席时主持交接班说明会,确保员工了解酒店的活动和运营的要求。•Endeavour to resolve all complaints during shift and logs all complaints in log book for further follow up
在自己当班期间尽可能解决所有的投诉,并在工作日志中记录所有投诉以便进一步跟进的工作。
•Monitor standards of guest facilities and services
监督客用设施和服务的标准。
•Assist with menu and wine list creation
协助菜单和酒水单的设计工作。
•Supervise functions
监督各项职能。
•Supervise outlet service
监督餐厅的服务。Required Skills –技能要求
•Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.
完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。
•Alcohol awareness certification and/or food service permit or valid health/food handler card as required by local government agency.
持有当地政府规定的含酒精饮品知识课程证书或食品服务许可证或有效的健康或食品上岗证。
•Problem solving and training abilities.
具有解决问题和培训的能力Qualifications –学历
•Diploma in Hotel Management, Food & Beverage, or related field.酒店管理,餐饮或相关专业的大专学历。

Don't quite meet every single requirement, but still believe you'd be a great fit for the job? We'll never know unless you hit the 'Apply' button. Start your journey with us today and let's #GoFurtherTogether.

กลับสู่ด้านบน