ข้ามไปที่เนื้อหา

西厨厨师 Western Kitchen Commis

แบรนด์โรงแรม: Holiday Inn
สถานที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่ปักกิ่งปักกิ่ง

โรงแรม: PEGCA - Holiday Inn Beijing Chang An West

หมายเลขงาน: HOTEL44459


About Us

· Produces food of high quality according to standard recipes.

按照标准菜谱制作高质量的食品。

 

· Provides direction to the Kitchen Helpers, including Cooks, Kitchen Attendants and Stewards.

指导厨房帮手,包括厨师、厨房服务员和管事工作。

· Prepares a range of vegetable dishes using regional cooking principles and specialty food presentation.
使用地方烹饪法和特色食品外形处理,制作多种蔬菜菜肴。
· Ensure As per the IHG FSMS booklet.
确保参照IHG食品安全管理系统手册Your day to day

· Vocational Certificate in Culinary Skills or related field.1 years related experience or formal training or an equivalent combination of education and experience.

餐饮技能或相关专业的职业证书。1年相关工作经历或与正式培训,或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

· Food service permit or valid health/food handler card as required by local government agency. Problem solving and training abilities. Ability to read and write English.

食品服务许可或当地政府规定的有效的卫生或食品上岗证。具有英语读写能力。

กลับสู่ด้านบน