ข้ามไปที่เนื้อหา

日审主管 Incom Audit Supervisor

แบรนด์โรงแรม: Holiday Inn
สถานที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่ปักกิ่งปักกิ่ง

โรงแรม: PEGCA - Holiday Inn Beijing Chang An West

เบอร์งาน: HOTEL48624


About Us

·To check all Daily Food & Bevage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy.

审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。

 

·Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management.

编制收入报告,然后分发给餐厅经理和管理层。

 

·Prepares revenue journal (early bird) correctly.

正确的编制营业收入报表 。

 

·Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy.

确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。

 

·To prepare Monthly End Closing

完成每月的月底结账

 

 
Your day to day

·Vocational Certificate in Accounting or related field. 3years experience in income audit, or accounts receivable position, or similar; or an equivalent combination of education and work experience.

具有会计或相关领域的职业证书。三年收入审查或应收帐职位或类似职位的工作经验;或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

Apply
กลับสู่ด้านบน